top of page
_MG_0060.jpg

Deborah Light

Date: Friday 2nd, 9th, 23rd February 

Time: 10am - 11:30am 

Venue: Chapter Arts, Cardiff, The Dance Studio

About Deborah Light

 

Deborah is an experienced dance artist, choreographer and movement director working collaboratively across dance, theatre, film and site based practice. She creates work independently and as co-director of Light/Ladd/Emberton, regularly performs for others, movement directs for theatre and lectures in movement at Royal Welsh College of Music and Drama. Deborah uses her expertise to support other artists and the freelance arts sector in Wales through mentoring and strategic roles. She is based in Cardiff and has 3 young children.

An anti patriarchal perspective runs through Deborah’s creative practice, providing the foundation for work that is both bold and intimate. She invests in the moving body as a site for personal and collective knowledge and transformation. For her dancing is a site for deep research, pleasure and change.


deborahlight.com
Lightladdemberton.com

Class Description

Dancing is the most important thing in the world, it is also completely irrelevant.
Deborah combines rigorous attention with pleasure, dancing is a serious game.

Rules for this game are offered, through improvisational tasks and frameworks for moving alone, in partners and as an interdependent group. We initiate movement through bones, soft tissue, skin and space to activate the body and the senses. We will play with softening our edges and re-finding our structural form and pay attention to tone and pressure enhancing choice and range in our dancing.

 

Class is open to all with some movement experience. The work is rigorous in attention without holding expectations of the forms that will emerge. Pleasure is always a priority.

Am Deborah Light

Mae Deborah yn artist, coreograffydd a cyfarwyddwr symud profiadol sy’n gweithio’n gydweithredol ar draws drawns, theatr, ffilm ac ymarfer seiliedig ar safle. Mae’n creu gwaith yn annibynnol a fel cyd-gyfarwyddwr Light/Ladd/Emberton, gan perfformio’n rheolaidd i eraill, cyfarwyddo symud ar gyfer theatr a darlithio symud yn y Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Mae Deborah yn defnyddio ei arbenigedd i gefnogi artistiaid eraill a’r sector llawrydd yng Nghymru trwy fentora a rolau strategol. Mae’n byw yn Gaerdydd ac a 3 o blant ifanc.

 

Mae persbectif gwrth-batriarchaidd yn rhedeg trwy ymarfer creadigol Deborah, gan ddarparu sylfaen i’r gwaith sydd yn feiddgar ac yn agos-atoch. Mae’n buddsoddi i fewn i gorff sy’n symud fel safle ar gyfer gwybodaeth a trawsnewid cyfunol. I hi mae dawns yn leoliad ar gyfer ymchwil, pleser a newid.

deborahlight.com
Lightladdemberton.com

Am Dosbarth 

Dawnsio yw’r peth mwyaf pwysig yn y byd, ac mae hefyd yn hollol amherthnasol.

Mae Deborah yn cyfuno sylw trwyadl efo pleser, mae dawnsio yn gem ddifrifol.

Cynigir rheolau ar gyfer y gêm hon, trwy dasgau byrfyfyr a fframweithiau ar gyfer symud ar eich pen eich hun, mewn partneriaid ac fel grŵp rhyngddibynnol. Rydym yn cychwyn symudiad trwy esgyrn, meinwe meddal, croen a gofod i actifadu'r corff a'r synhwyrau. Byddwn yn chwarae gyda meddalu ein hymylon ac ail-ddarganfod ein ffurf adeileddol a rhoi sylw i naws a phwysau gan wella dewis ac ystod yn ein dawnsio.

Mae'r dosbarth yn agored i bawb gyda rhywfaint o brofiad symud. Mae'r gwaith yn drylwyr ei sylw heb ddal disgwyliadau o'r ffurfiau a ddaw i'r amlwg. Mae pleser bob amser yn flaenoriaeth.

bottom of page