top of page

The Groundwork Scratch / Scratch Groundwork

The Groundwork Scratch (landscape).png

Groundwork Collective holds scratch events throughout the year for artists to have space to share creative ideas in their early stages.

 

Scratch events are for artists, audiences and programmers to come together and engage in creative discussions  

Mae Groundwork Collective yn cynnal digwyddiadau scratch trwy gydol y flwyddyn i artistiaid gael lle i rannu eu syniadau creadigol ar gychwyn ei taith artistig

Mae'r digwyddiadau scratch i artistiaid, cynulleidfaoedd a rhaglennwyr ddod at eu gilydd a chael sgwrsio'n greadigol

Our next scratch event will be:
Saturday 13th April, 3-5pm 

Venue:

Dance House,

National Dance Company Wales,

Pierhead street,

CF10 4PH

Groundwork Collective will be hosting another Scratch event with support from National Dance Company Wales and ACW’s funding. 

After the success of the last one in the summer we will be making space for three artists to share exciting new work at the beginning of their creation. 

Dance and movement artists see below for call out to share expressions of interest! 

We actively encourage artists from socially marginalised backgrounds whether this is race, class, sexuality, language, gender or religion - we want to support work from people who face enough barriers as it is! 

Audiences - be prepared for engaging conversation and light nibbles! This is a free event, but sign up is required to attend (due to audience limited to 30 guests)

A BSL interpreter will be available at this event

 

This event is being generously supported by NDCWales and has received ACW funding. 

Ein digwyddiad crafu nesaf fydd:
Dydd Sadwrn y 13eg o Ebrill, 3-5yh

Lleoliad: 

Tŷ Dawns,

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru,

Stryd Pierhead,

CF10 4PH

Mae Groundwork Collective yn cynnal digwyddiad Scratch gyda chymorth gan Gwmni Dawns Cenedlaethol Cymru.

 

Ar ôl llwyddiant yr un diwethaf yn yr haf mi fyddwn yn neud lle i dri artist rannu gwaith newydd ar gychwyn eu proses creu.

 

Artistiaid dawns gweler isod am alwad i rannu datganiadau o ddiddordeb!

 

Rydym yn annog yn weithredol artistiaid o gefndiroedd cymdeithasol ymylol boed hynny yn hil, dosbarth, rhywioldeb, iaith, rhyw neu grefydd - rydym am gefnogi gwaith gan bobl sydd yn gwynebu digon o rwystrau fel y mae!

 

Cynulleidfaoedd - byddwch yn barod am sgyrsiau difyr a lluniaeth ysgafn.

 

Digwyddiad di-dal ydi hwn ond mae angen cofrestru er mwyn mynychu (gan bod y gynulleidfa yn gyfyngiedig i 30 o bobl)

 

Mi fydd cyfieithydd BSL ar gael ar gyfer y digwyddiad yma. 

 

Mae’r digwyddiad yma yn cael ei gefnogi yn hael gan CDCCymru ac wedi derbyn cyllid CCC.

Meet the Artists

Meet the artists who will be sharing at the Groundwork Scratch event Saturday 13th April, 3-5pm

George H. Wale, Iza Jem & Krystal Dawn Campbell

Artist Call Out

Arists
Alwad i Rannu

What is this scratch night??

A space to bring your creative ideas to get feedback from creative peers, future audience members, friends and family, producers etc. 
 
We are inviting artists to share early staged ideas that may not have had time to fully form, but will benefit from sharing with an audience to work things out, gain feedback and connect with other artists. 

What will the artist receive?

 • A development bursary of £300 (this is to cover some your time when creating and in mentoring sessions)

 • Priority access to Groundspace (studio space) to rehearse and explore in March & April

 • A  £100 budget for mentoring:
  This mentoring is envisaged to be 2x1 hour conversations, perhaps one before and one after the scratch night.

 • A 15 min slot at the scratch night. (5mins for showing work/10mins for receiving feedback)

 • Audience feedback

 • Raw footage of your sharing 

 • Reserved space for 3 invited guests. 


Please be aware that there is no tech support for sharing work. 
There are additional funds to support artists who require access needs. 

Beth yw'r noson grafu hon??

Gofod i chi ddod a’ch syniadau creadigol a chael adborth gan gyfoedion creadigol, cynulleidfa’r dyfodol, ffrindiau a theulu a chynhyrchwyr ayyb. 
 
Rydym yn gwahodd artistiaid i rannu syniadau yn y camau cynnar sydd falle heb gael amser i ffurfio’n llawn, ond fydd yn cael budd o rannu a chynulleidfa i gael adborth a rannu ag artistiaid eraill.

Bydd artistiaid yn derbyn?

 • bwrsari datblygu o £300 (mae hyn i gwmpasu rhywfaint o'ch amser wrth greu ac mewn sesiynau mentora)

 • Blaenoriaeth i fynediad Groundspace (gofod stiwdio) i ymarfer ac archwilio yn mis Mawrth ac Ebrill

 • Cyllid o £100 ar gyfer mentora: 
  Mae hwn yn cael ei weld fel sgwrs 2x1 awr, efallai un cyn ag un ar ôl y noson scratch.

 • Slot 15 munud yn y noson scratch. (5 munud ar gyfer dangos gwaith/10 munud ar gyfer derbyn adborth)

 • Adborth o’r gynulleidfa

 • Ffilm grai o’ch syniad

 • Tri lle neilltuedig ar gyfer gwesteion.

 
Byddwch yn ymwybodol nad oes cefnogaeth technegol ar gyfer rhannu gwaith.

Mae yna gronfeydd ychwanegol i gefnogi’r artistiaid sydd angen anghenion mynediad.

Who is eligible? 

 • Dance and movement artists (who have graduated)

 • Pieces where the movement makes up at least 60% of the work you are making. We welcome cross disciplinary work or collaborations; we just ask that the movement is an integral part of the work and audience experience. 
   

We actively encourage artists from socially marginalised backgrounds whether this is race, class, sexuality, language, gender or religion - we want to support work from people who face enough barriers as it is! 

If you are still unsure, please drop us an email at groundworkprocardiff@gmail.com

Register your interest by sending us an expression of interest by filling out the Google form below. 

The Deadline is: Monday 26th February at 5pm

 

 

The questions on this form are: 

 • Tell us a bit about you! (100 words)

 • What is your creative idea? (100 - 200 words)

 • Why are you stuck/what are the creative barriers you face? (100 words)

 • How will the mentoring help you? 

 • Why do you want to be a part of this event? 

 • Any access needs you may need to take part in this scratch event (enter N/A if none)

What will the selection process will be?

The artists will be selected by a panel of 3-4 people. 

 

This panel will be made up of one member of the Groundwork Collective Core Tîm and two-three independent people from the creative sector. 

 

These people are not yet confirmed but will be shared publicly soon! We will be looking for a panel that will be varied in terms of ethnicity, gender, creative discipline, bilingually. ​​

What criteria will be used?

 • Grammar will not be judged - plain, clear language is encouraged and welcomed! 

 • It needs to be an idea that has not previously received support from funding or a residency elsewhere.

Pwy sydd yn gymwys?

 • Artistiaid dawns a symud (sydd wedi graddio)

 • Darn lle mae’r gwaith yn neud 60% o’r gwaith rydych yn gweithio arno. Rydym yn croesawi gwaith traws-ddisgyblaethol neu gydweithrediadau: ond rydym yn gofyn i’r symud fod yn ran annatod o’r gwaith a phrofiad y gynulleidfa

 
Rydym yn annog yn weithredol artistiaid o gefndiroedd cymdeithasol ymylol boed hynny yn hil, dosbarth, rhywioldeb, iaith, rhyw neu grefydd - rydym am gefnogi gwaith gan bobl sydd yn gwynebu digon o rwystrau fel y mae!

Os ydych dal yn ansicr gallwch anfon ebost i ni ar groundworkprocardiff@gmail.com

Cofrestrwch eich diddordeb gan anfon mynegiant o ddiddordeb.

Rhaid i hwn gynnwys:

Y dyddiad cau yw: Dydd Llun 26 Chwefror am 5pm

 

 

Dyma’r cwestiynau sydd ar y ffurflen:

 • Dywedwch ychydig amdanoch chi! (100 gair)

 • Beth yw eich syniad creadigol (100-200 o eiriau)

 • Pam bod chi’n styc/beth yw’r bariau creadigol sydd yn rhwystro chi? (100 gair)

 • Sut neith y mentora helpu chi?

 • Pam ydych chi am fod yn rhan o’r digwyddiad?

 • Unrhyw anghenion mynediad sydd angen arnoch i gymryd rhan yn y digwyddiad (rhowch N/A os does dim)

Beth fydd y broses ddethol?

Bydd yr artistiaid yn cael ei dewis gan banel o 3-4 person.

 

Mi fydd y panel yma yn cynnwys un aelod o Dîm Craidd Groundwork Collective a dau neu dri person annibynnol o’r sector greadigol.

 

Dydi’r bobl yma ddim wedi cael eu cadarnhau eto ond caiff ei rhyddhau’n fuan! Byddwn yn edrych am banel amrywiol o ran ethnigrwydd, rhyw, disgyblaeth greadigol, yn ddwyieithog.

Y meini prawf caiff ei defnyddio:

 • Ni fydd gramadeg yn cael ei feirniadu - mae iaith blaen a chlir yn cael ei groesawi a’i annog!

 • Mae angen syniad sydd ddim wedi cael ei ariannu neu ei ddatblygu trwy gyfnod preswyl rhywle arall.

Previous Artists // Artistiaid Blaenorol

20230505_164231.jpg

Beth Smith

Behold, Be held

About the Work 

Behold, be held is a poem written by Beth that plays with concepts around how we hold ourselves and each other whilst the waves of life keep coming. Beth is interested in moving in response to spoken word poetry as a means of bringing deep catharsis, developing self-awareness and giving space for the soul's expressions to be felt, seen and heard in their most expansive form. She is interested in how an audience connects with this work. 

 

About Beth 

Beth is a self taught dancer, after some time away from her movement practice she is reconnecting with her love of dance, movement and rediscovering the depths of what it is to move. She is curious about developing the work as a performance and a series of workshops. As well as connecting with artists interested in exploring the crossover of movement with written/spoken word.

Am y Gwaith
Mae Behold, be held yn gerdd wedi’i ysgrifennu gan Beth sydd yn chwarae efo’r cysyniadau o amgylch sut i ddal ein hunain a’n gilydd wrth i donnau bywyd ein symud. Mae gan Beth ddiddordeb mewn symud i ymateb i farddoniaeth llafar fel ffordd o ddod a catharsis dwfn, gan ddatblygu hunan ymwybyddiaeth a rhoi gofod i’r enaid gael ei gweld, teimlo a’i glywed o fewn eu ffurf mwyaf eang.

 

Am Beth
Mae Beth yn ddawnswraig hunanddysgedig, ac ar ôl amser i ffwrdd o’i ymarfer symud mae hi’n ailgysylltu efo’i chariad i ddawnsio, symud tra’n ailddarganfod dyfnderoedd beth ydyw i symud. Mae hi’n chwilfrydig i ddatblygu’r gwaith fel perfformiad a cyfres o weithdai. A hefyd am gysylltu efo artistiaid sydd â diddordeb i archwilio’r croesiad rhwng dawns a iaith barddoniaeth/ysgrifenedig.

Richard McReynolds

Visceral Mindfulness

About the Work 

Visceral Mindfulness will be an aggressive form of mindfulness. The aggressive and energetic performance will create silence, commenting on the development of technology and how our primitive brains struggle to cope with its progression. Richard’s idea is that the exploration will reveal a way in which we can counter this onslaught. A way to get back to our bodies and less in our heads. 
 

About Richard
Richard McReynolds is a Northern-Irish composer, multi-media artist and creative producer based in Cardiff. He works in the intersection between media, exploring new connections between performance, sound and visuals.  His work encompasses sound-works, generative images, hyper-instruments and installations.

Am y Gwaith
Mae Viceral Mindfuldess yn ffurf ymosodol o fyfyrio. Mi fydd y perfformiad ymosodol ac egniol yn creu tawelwch, gan wneud sylwadau ar ddatblygiad technoleg a sut mae ein ymenydd cyntefig yn brwydro i ymdopi â’r dilyniant. Mae Richard yn gobeithio bydd ei syniad yn datgelu ffordd y gallwn ymladd yr ymosodiad yma. Ffordd o ddod yn ôl i’n cyrff ac i fod llai yn ein pennau.
 

Am Richard 

Mae Richard McReynolds yn gyfansoddwr, artist cyfrwng-cymysg a cynhyrchydd creadigol o Ogledd Iwerddon yn wreiddiol ond nawr yn byw yn Gaerdydd. Mae e’n gweithio trwy groesdoriad o gyfryngau, gan archwilio cysylltiadau newydd rhwng perfformio, sain a’r gweledol. Mae ei waith yn cwmpasu gweithiau sain, delweddau cynhyrchiol, gor-offerynnau a gosodiadau

DSC_5129 1080.jpg
Breath is a dance to play with_O&T7.png

Onismo Muhlanga & Tara Kandial 

(untittled)

About the Work 

Breathe is a dance to play with 

Onisomo and Tarah are interested in the arts for well-being, encompassing their spiritual, emotional, communal and physical nourishment. Their creation of digital, visual-audio pieces are made up of intentional language, sound and imagery. They invite the viewer to reflect, connect and move into safety through these creative landscapes.

 

About Tarah Kandial

Fine artist painting intuitive worlds of ancestral and spiritual charge. Spoken word poet, playing with language as a means of catharsis, connection and emotional alchemy.

 

About Onismo Muhlanga

Multi-Hyphenate artist channelling the expressions of film, symbology, movement and language informed by experiences, ritual and memory.

Am Y Gwaith 

Mae anadl yn ddawns i chwarae efo

Mae Onisomo a Tarah efo diddordeb yn y celfyddydau ar gyfer lles, gan gwmpasu eu maeth ysbrydol, emosiynol, cymunedol a chorfforol. Mae eu darnau digidol, gweledol-sain creadigol wedi’u gwneud o iaith bwriadol, sain a delweddau. Maent yn gwahodd y gwyliwr i fyfyrio, cysylltu a symud i ddiogelwch trwy’r tirweddau creadigol yma.

 

Am Tarah Kandial
Artist cain yn peintio bydoedd greddfol o wefr hynafiadol ac ysbrydol. Bardd gair llafar, yn chwarae ag iaith fel cyfrwng ar gyfer catharsis, cysylltiad ac alcemi emosiynol.

 

Am Onismo Muhlanga
Artist aml-gysylltnod sy’n sianelu mynegiadau o ffilm, symud, iaith a symboleg wedi hysbysu gan brofiadau, defodau a’r cof.

Amy Groves

Ready, and ...

About the Work 

Ready and… takes Ballet etiquette out of context in order to project its need to modernise and adapt to society today. Playing with music, physical theatre and comedy to explore this narrative Amy aim to mirror the ridiculousness of outdated balletic regulations with  dry irony and without being cliché, gimmicky or offensive. 

Amy has used research based processes such as James Robbin's 'The Concert' and J M Barrie's play 'women don't speak' reaching a stage where audience feedback would help further the experimentation of the work. 

 

About Amy 

Dorset born, I graduated from Modern Ballet (The Royal Conservatoire of Scotland) last summer, winning choreography awards. Commissioned works since include COP-26, Prix De Lausanne, Margot Fonteyn Competition, Good Apple Productions and art galleries in London. Professional performance experience includes Balletfolk, Ballet Cymru and the internationally renowned ‘5 Soldiers’ tour.

About the Work 

Mae Ready and… yn cymryd etiquette Bale allan o’i gyd-destun er mwyn gallu edrych ar yr angen i foderneiddio ac addasu i’r gymdeithas heddiw. Wrth chwarae efo cerddoriaeth, theatr corfforol a comedi i archwilio’r naratif yma mae Amy yn anelu i adlewyrchu’r rheoliadau hen ffasiwn o fewn Bale efo eironi sych, heb fod yn cliche ‘na sarhaus.

Mae Amy wedi defnyddio prosesau wedi’i seilio ar ymchwil, fel The Concert gan James Robbin’s a drama J M Barrie Women don’t speak ond wedi cyrraedd rhywle lle byddai adborth gan gynulleidfa yn helpu ar gyfer arbrofion pellach y gwaith.

 

About Amy 

Wedi’i geni yn Nyfnaint, mi wnes i raddio o’r Royal Conservatoire of Scotland efo Modern Ballet haf llynedd, gan ennill gwobrau coreograffi. Mae gwaith a gomisyniwyd ers hynny yn cynnwys COP-26, Pris De Lausanne, Margot Fonteyn Competition, Good Apple Productions a orielau celf yn Llundain. Balletfolk, Ballet Cymru a’r daith enwog ‘5 Soldiers’ sy’n cael ei adnabod yn rhyngwladol ydi rhai o’n profiadau perfformio proffesiynol.

image00011.jpeg
IMG_9469.jpg

Billy Maxwell Taylor

Blossoms

About the Work 

Blossoms explores the ecology of the body and its softness to a soundscape of field recordings and calming ambient music. Billy would love to see how an audience responds to this meditative style of dance that centralises a connection with a series of field recordings as opposed to a musical score.  

 

About Billy

Billy Maxwell Taylor creates meditative movement worlds that are imbued with vitality, curiosity and harmony. Meditation for him is not about sitting still but about moving, sensing and contemplating to gain a deeper understanding of our social and ecological wellbeing. He directs theatre through The Motion Pack and has previously worked with SPAN Arts, Richard Chappell Dance, NDC Wales, Frantic Assembly and Volcano Theatre. His most recent work, Rain Pours Like Coffee Drops, has visited theatres across England and Wales, offering stillness in the busyness.

Am Y Gwaith 

Mae Blossoms yn archwilio ecoleg y corff a’i feddalwch i seinweddau o recordiau maes a cherddoriaeth tawel. Mi fyddai Billy yn caru gweld sut mae cynulleidfaoedd yn ymateb i’r ffordd myfyriol yma o ddawnsio sydd wedi canoli cysylltiad efo recordiadau maes yn lle sgôr cerddorol. 

 

Am Billy

Mae Billy Maxwell Taylor yn creu bydoedd symudiad myfyriol, sy’n cael ei trwytho â bywiogrwydd, chwilfrydedd a harmoni. Mae myfyrdod i Billy ddim am eistedd yn llonydd ond am symud, synhwyro a myfyrio i gael dealltwriaeth dyfnach o’n lles cymdeithasol ac ecolegol. Mae’n cyfarwyddo theatr trwy The Motion Pack, ac yn y gorffenol wedi gweithio efo SPAN Arts, Richard Chappell Dance, NDCWales, Frantic Assembly a Volcano Theatre. Mae ei waith diweddar, Rain Pours Like Coffee Drops, wedi ymweld a theatrau ar hyd Cymru a Lloegr, gan gynnig llonyddwch o fewn y prysurdeb.

Skylar Edward Fish 

I Lock You (OUT)

About the Work 

I LOCK YOU (OUT) is a play on "I love you". An autobiographical dance theatre piece exploring the struggles of living with C-PTSD (Complex Post Traumatic Stress Disorder), through the lens of an intimate, romantic relationship. Set to an ambient soundscape of modern pop ballads, jazz standards and electronic music, the piece will explore sensations of touch and intimacy, as well as what it means to put our trust in someone: to be vulnerable, and how we can start to heal from the things we've been through.

About Skyalr

Skylar Edward Fish is an emerging interdisciplinary creative artist from South Wales - with their work specializing in the fields of dance and music. Skylar is dedicated to providing high quality tuition in both fields in the Torfaen area. Skylar's creative work largely focuses on mental health, the LGBTQ+ community and empowering young people within the performing arts.They are extremely excited to be showing extracts of their work "I LOCK U (OUT)" which aims to raise awareness of dissociative disorders such as C-PTSD.

Am Y Gwaith 

Mae I LOCK YOU (OUT) yn chwarae ar y geiriau “I love you”. Mae’r darn dawns theatr hunangofiannol yma yn archwilio’r brwydrau o weithio efo C-PTSD (Complex Post Traumatic Stress Disorder) trwy lens perthynas agos atoch, romantic. Wedi setio i seinwedd amgylchiadol o faledau pop modern, jazz a cherddoriaeth electronic, bydd y darn yn archwilio y synhwyrau o gyffwrdd ac agosatrwydd, wrth hefyd edrych ar beth mae’n feddwl i ymddiried yn rhywun: i fod yn agored i niwed, a sut gallwn gychwyn iachau o’r pethau rydym wedi bod trwyddo.

Am Skyalr

276307335_1017579175830372_4237356008882838944_n.jpg

Become a member today / Dewch yn aelod heddiw

bottom of page