top of page

classes / dosbarthiadau

fifteen dancers moving dynamically at national dance company Wales dance studios

Morning Technique 

Thursdays 10am-11.30 am 

(studio open from 9.30am)

 

Chapter, Cardiff 

Teachers change monthly

Morning improvisation and somatic practice

Improvisation sessions every Friday morning- open to all

Class 10am - 11.30am  

(studio open from 9.30am)

Chapter, Cardiff

Accompanied live by musicians

Techneg Bore

Dydd Iau 10yb-11.30yb

(stiwdio ar agor o 9.30am)

 

Chapter, Caerdydd

Mae athrawon yn newid yn fisol

Byrfyfyr yn y bore ac ymarfer somatig

Sesiynau byrfyfyr bob dydd Sadwrn - agored i bawb

Dosbarth 10yb - 11.30yb

(stiwdio ar agor o 9am)

Chapter, Caerdydd

Cyfeiliant yn fyw gan gerddorion

All classes are free to members or £10 drop-in (please bring cash on the day)

Term dates 

Term 1: 

5th September - 18th December 

 

Term 2: 

January 9th - April 2nd 

 

Term 3: 

 17th April - 16th July 

Mae pob dosbarth am ddim i aelodau neu £10 galw heibio (dewch ag arian parod ar y diwrnod)

Dyddiadau tymhorau

Tymor 1:

5ed Medi - 18fed Rhagfyr

Tymor 2:

Ionawr 9fed - Ebrill 2il

Tymor 3:

17eg Ebrill - 16eg Gorffennaf

become a member   / ymaelodi

Become a member today to be in with a chance to teach as part of our weekly classes program. One morning technique class per week and one open improvisation session followed by a jam. 

Dewch yn aelod heddiw i gael cyfle i ddysgu fel rhan o'n rhaglen dosbarthiadau wythnosol. Un dosbarth techneg boreol yr wythnos ac un sesiwn byrfyfyr agored ac yna jam.

bottom of page