top of page

classes / dosbarthiadau

IMG_6604.jpg
Groundwork Collective hold weekly morning classes every Thursday and Friday at Chapter Arts in Cardiff.

These classes are aimed at people who want to engage and connect with their bodies, develop strength and an awareness of different movement styles while moving with others. 

Each month will see different facilitators sharing their practice, giving you a chance to delve deep, investigate and learn new things. 

 

Thursday Morning Practice

10am-11.30 am 

(studio open from 9.00am)

Classes are characterised by finding specific shapes and sequences in the body and moving through space as a group.  

For people who have more confidence in picking up movement styles and sequences. 

Friday Morning Practice

10am - 11.30am  

(studio open from 9.00am)

Classes are characterised by suggestions of how to move, moving freely, moving with others often as individuals around the space and will be accompanied by a live musician. 

For people with varying movement experience from beginners to experienced. 

-------------

 

See below our class calendar for 2023-24

 

You can sign up to our membership which allows you to attended all our weekly classes or you can pay as you go with a £10 drop-in fee (please bring cash on the day)

--------------

 

Term dates 

Term 1: 

14th September - 22nd December 

Term 2: 

January 11th - March 22nd 

Term 3: 

 8th April - 22nd July 

Mae Groundwork Collective yn cynnal dosbarthiadau boreol wythnosol bob dydd Iau a dydd Gwener yn Chapter Arts yng Nghaerdydd.

Mae'r dosbarthiadau hyn wedi'u hanelu at bobl sydd am ymgysylltu a chysylltu â'u cyrff, datblygu cryfder ac ymwybyddiaeth o wahanol arddulliau symud wrth symud gydag eraill.

Bob mis bydd gwahanol hwyluswyr yn rhannu eu hymarfer, gan roi cyfle i chi ymchwilio’n ddwfn, ymchwilio a dysgu pethau newydd.

 

Ymarfer Bore Iau

10yb-11.30yb

(stiwdio ar agor o 9.00am)

 

Nodweddir dosbarthiadau gan ddarganfod siapiau a dilyniannau penodol yn y corff a symud trwy ofod fel grŵp.

 

Ar gyfer pobl sydd â mwy o hyder i godi arddulliau a dilyniannau symud. 

Ymarfer Bore Gwener

10yb - 11.30yb

(stiwdio ar agor o 9.00am)

Nodweddir dosbarthiadau gan awgrymiadau ar sut i symud, symud yn rhydd, symud gydag eraill yn aml fel unigolion o gwmpas y gofod a bydd cerddor byw gyda nhw.

Ar gyfer pobl sydd â phrofiad symud amrywiol o ddechreuwyr i brofiad.

-----------------

 

Gweler isod ein calendr dosbarth ar gyfer 2023-24

 

Gallwch gofrestru ar gyfer ein haelodaeth sy’n eich galluogi i fynychu ein holl ddosbarthiadau wythnosol neu gallwch dalu wrth fynd gyda ffi galw heibio o £10 (dewch ag arian parod ar y diwrnod)

----------------

Dyddiadau tymhorau

Tymor 1:

14eg Medi - 22ain Rhagfyr

Tymor 2:

Ionawr 11eg - Mawrth 22ain

Tymor 3:

8fed Ebrill - 22ain Gorffennaf

Anchor 1

Class calendar
2023/24

September 

Thursday with Ellie Brown 

Friday with Anushiye Yarnell

October 

Thursday with Sara McGaughey

Friday with Stirling Steward 

November 

Thursday with Krystal Dawn Campbell

Friday with Amber Howell

December 

Thursday with Lilia Blood

Friday with Jess Lerner

January 

Thursday with Richard Chappell

Friday with Karol Cysewski

February 

Thursday 1st with Jodi Nicholson

Thursday 8th, 15th, 22nd, 29th with Ania Varez

Friday with Deborah Light 

March

Thursday with Liam Wallace

Friday with Eeva Mutka 

April 

Thursday with Sophie Lorimer

Friday with Megan Nasse

May

Thursday with Camille Giraudeau Divija Melally

Friday with Poh Eng 

June 

Thursday with Harlan Rust

Friday with Simon Whitehead

Friday the 28th with Jo Fong

July

Thursday with Kim Noble

Friday with Jo Shapland

Calendr dosbarthiadau 2023/24

yn Medi

Dydd Iau yng nghwmni Ellie Brown

Dydd Gwener gyda Anushiye Yarnell

 

yn Hydref

Dydd Iau gyda Sara McGaughey

Dydd Gwener gyda Stirling Steward 

 

yn Tachwedd

Dydd Iau gyda Krystal Dawn Campbell

Dydd Gwener gyda Amber Howell

 

yn Rhagfyr

Dydd Iau gyda Lilia Blood

Dydd Gwener gyda Jess Lerner

 

yn Ionawr

Dydd Iau gyda Richard Chappell

Dydd Gwener gyda Karol Cysewski

 

yn Chwefror

Dydd Iau 1af gyda Jodi Nicholson

Dydd Iau 8fed, 15fed, 22ain, 29ain gydag Ania Varez

Dydd Gwener gyda Deborah Light

 

yn Mawrth

Dydd Iau gyda Liam Wallace

Dydd Gwener gyda Eeva Mutka 

 

yn Ebrill

Dydd Iau gyda Sophie Lorimer

Dydd Gwener gyda Megan Nasse 

 

yn Mai

Dydd Iau gyda Camille Giraudeau

Dydd Gwener gyda Poh Eng

yn Mehefin

Dydd Iau gyda Harlan Rust

Dydd Gwener gyda Simon Whitehead

Dydd Gwener y 28ain gyda Jo Fong

yn Gorffennaf

Dydd Iau gyda Kim Noble

Dydd Gwener gyda Jo Shapland

become a member   / ymaelodi

bottom of page