top of page

Anushiye Yarnell and Ya Yonder

Array of Opposites

“Opposition is True Friendship”

 -William Blake. 

Array of Opposites is a dance habitat rather than a dance ‘practice’…

Mae Array of Opposites yn gynefin dawns yn hytrach nag yn ‘arfer dawns…

Listen Here
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
Image by Anushiye Yarnell.jpg

More about the Array of Opposites habitat...

...Of-course there is much which is conveyed through being in a room together,  sharing patterns which carry play…

So in this recording for Groundwork Collective with Ya Yonder,  I wanted to present a non-didactic, open and generative space for each listener’s personal symbiotic sovereignties to emerge…at once ephemeral and eternal.

 

A series of permeable missions generated through self touch.

How can we inhabit our lives and bodies through a survival navigating complex, sensual, symbiotic, 

inter-relational, incremental presence rather than through adverse reactions of flight, freeze or flight?

 

Dancing to inhabit “quest” within the question.

As modern humans existing through present day capitalist civilisation, we are simultaneously consuming and being consumed by frontally communicated, didactic transitions and information…vying for profit. We are shaped by value systems constructed by competitive collaterals, modalities of production and progress… ideologies framed by ‘survival of the fittest’.

Personally I cannot discover the strand of one single solution…

Yet dance allows me to inhabit other layers of time and presences still moving through my body, seeping into unknown senses still breathing, abiding.

There are patterns built in this recording with Ya Yonder they appear un garbed for people to find their own relational compass.

----------------                                

Array of Opposites has been pollinated (among the sources still blatantly identifiable) by:

* William Blake.

* Elaine Morgan’s interrogations of human Evolution: luring homo-sapien origin narratives away from patriarchally constructs of design… to include inter-relationally morphic bodies of woman and child.  

* Ursula Le Guin. Essays and Earthsea.

* Lynn Margulis’ on Symbiogenesis and Gaia Theory.

* Various Embryological and Zoological Writings 

* Henry Montes referred to palms of feet and soles of hands something continually resounded.

 

--

 

anushiyeyarnell.uk

...Wrth gwrs mae yna lawer caiff eu gyfleu trwy fod mewn ystafell efo’n gilydd, yn rhannu patrymau sydd yn rhoi lle i chwarae…

Felly yn y recordiad yma i Groundwork Collective efo Ya Yonder, rwyf am gyflwyno gofod agored, cenhedlol ac anaddactig ar gyfer rhoi lle i sofraniaethau symbiotig pob gwrandawr i ddod i’r amlwg…ar unwaith yn fyrhoedlog a thragwyddol.

 

Yn gyfres o genhadaethau athraidd wedi’i generadu trwy hunan cyffwrdd.

Sut gallwn ni breswylio ein bywydau a’n cyrff trwy oroesi mordwyo cymhleth, synhwyrus, symbiotig, presenoldeb rhyngberthynol cynyddrannol yn lle ymatebion o ymladd, hedfan neu rhewi?

Dawnsio i fyw “cwest” o fewn cwestiwn.

Fel bodau dynol modern yn bodoli trwy wareiddiad cyfalafol heddiw, rydym ar yr un pryd yn bwyta ac yn cael ein bwyta gan drawsnewidiadau didactig a chyfathrebu blaen a gwybodaeth... yn cystadlu am elw. Cawn ein siapio gan systemau gwerth sydd wedi’u hadeiladu gan elfennau cyfochrog cystadleuol, dulliau cynhyrchu a chynnydd… ideolegau wedi’u fframio gan ‘oroesiad y rhai mwyaf ffit’.

Yn bersonol, ni allaf ddarganfod llinyn un datrysiad unigol…

Ac eto mae dawns yn fy ngalluogi i fyw mewn haenau eraill o amser a phresenoldebau sy'n dal i symud trwy fy nghorff, gan dreiddio i synhwyrau anhysbys yn dal i anadlu, yn aros.

Mae patrymau wedi’i adeiladu yn y recordiad hwn gyda Ya Yonder maent yn ymddangos yn ddi-wisg i bobl ddod o hyd i'w cwmpawd perthynol eu hunain.

                              --------------------- 

Mae Array of Opposites has wedi’u peillio (ymhlith y ffynonellau y gellir eu hadnabod yn glir) gan: 

* William Blake.

* Holiadau Elaine Morgan o Esblygiad Dynol: denu naratifau tarddiad homo-sapien i ffwrdd oddi wrth luniadau patriarchaidd o ddyluniad… i gynnwys cyrff morffig rhyngberthynol o fenyw a phlentyn.

* Ursula Le Guin. Essays and Earthsea.

* Lynn Margulis’ ar Symbiogenesis a Gaia Theory.

* Amryw Ysgrifau Embryolegol a Sŵolegol

*Mae Henry Montes yn cyfeirio i gledrau traed a gwadnau dwylo, rhywbeth sy’n atseinio yn barhaus. 

-- 

anushiyeyarnell.uk

bottom of page