top of page

workshops / gweithdai

BOP_7958.JPG
Struan-Leslie---Final-photo.jpg
A2684830-6032-4DA0-9A90-D72E5AB933D7.jpeg
LRM_EXPORT_144077185660825_20180926_113218663.jpeg

Movement Direction with Struan Leslie

Date: Sunday 11th June

Time: 10am - 4pm 

Venue: Rubicon Dance, Cardiff 

Price: £50 (half price for members)

 

About the workshop

This workshop will ask questions and focus on the application of movement in the training of actors, singers and musicians.

how can we define movement direction and teaching   for theatre and performance? 

What areas of our practise are useful in this work and how might we extend and develop our work into this area?

 

It is hoped that this workshop will also present an opportunity to create relationships between RWCMD and  Welsh movement/dance artists as a means of developing artistic practice in movement directing and   teaching. 

 

Cyfeiriad Symudiad gyda Struan Leslie

Dyddiad: Dydd Sul 11 Mehefin

Amser: 10yb - 4yp

Lleoliad: Rubicon Dance, Caerdydd

Pris: £50 (hanner pris i aelodau)

Am y gweithdy

Mi fydd y gweithdy yma yn gofyn cwestiynnau ac yn ganolbwyntio ar gymhwyso symudiad mewn hyfforddiant actorion, cantorion a cerddorion.

Sut gallwn ni ddifinio cyfarwyddo symud a dysgu ar gyfer theatr a pherfformio?

Pa rannau o’n ymarfer sydd yn ddefnyddiol yn y gwaith yma a sut gallwn ymestyn a datblygu ein gwaith o fewn y gofod yma?

 

Mae gobaith bydd y gweithdy yma hefyd yn cyflwyno cyfle i greu perthnasau rhwng y Coleg Cerdd a Drama a artistiaid symud/dawns Cymreig er mwyn fel modd o ddatblygu ymarfer artistic o fewn cyfarwyddo symud a dysgu.

Dollie Henry's Jazz Dance Theatre Workshop

The workshop will take place on Saturday the 24th of June from 10am-4pm at Rubicon Dance.  

About the Workshop

Dollie’s BOP Jazz dance theatre masterclass programs, offer an open inclusive space for all dancers to develop creatively and artistically, mentally, and physically, staying true to the spirit of Jazz and that of individual expression. 

The Day will involve sharing the jazz pedagogy, historical context and creative expression of the Jazz Dance Theatre art form.

For more information and to book your place email groundworkprocardiff@gmail.com or visit click here

Gweithdy Dawns Jazz Theatr efo Dollie Henry

Mi fydd y gweithdy yn cael ei gynnal dydd Sadwrn, y 24ain o Fehefin o 10-4 yn Rubicon Dance

Am y gweithdy

Mae raglen dosbarth meistr Jazz BOP Dollie Henry yn cynnig gofod cynhwysiedig agored i holl ddawnswyr ddatblygu yn greadigol ac artistig, yn gorfforol a meddyliol, gan aros yn driw i ysbryd Jazz a mynegiant unigol.

Mi fydd y diwrnod yn cynnwys rannu pedagogi Jazz, ei gyd-destun hanesyddol a mynegiant creadigol y ffurf o Ddawns Jazz Theatr.

Am fwy o wybodaeth ac i archebu eich lle ebostiwch groundworkprocardiff@gmail.com neu cliciwch yma

Archival Body:

A workshop with Temitope Ajose-Cutting

 

The workshop with be on Sunday 5th February, 10am-4pm at University of Wales, Trinity Saint Davids, Carmarthen Campus

 

About the workshop

Temitope’s practice is in the ‘archive’ of the body.  Our individual body is set within the timeline of past, present and future and its implications for ourselves and others. There is a deep well of knowledge the body holds of what has been, those who have been through and the echoes of time past within its molecular structure. 

 

Encouraged by the book ‘The body keeps the score’ (Bessel Van De Kolk) Temitope’s interest in the felt, yet unseen histories within body becomes a framework for her workshop the ‘Archival Body’

 

During the workshop both collective and individual investigations will take place with provocations from Temitope. 

There will be collective moving, touchwork, exuberant dancing, durational ‘nudging’, partner dancing, sounding and voice play calling our ancestors and origins into live/lived history dancing.

For more information email groundworkprocardiff@gmail.com

For half price use the code groundworkmember

Corff Archifol:

Gweithdy efo

Temitope Ajose-Cutting

 

Cynhelir y gweithdy ddydd Sul 5 Chwefror, 10am-4pm ym Mhrifysgol Cymru, Y Drindod Dewi Sant, Campws Caerfyrddin

 

Am y gweithdy

Mae ymarfer Temitope yn ‘archif’ y corff. Mae ein corff unigol ni wedi’i osod o fewn llinell amser y gorffennol, presennol a’r dyfodol a’i goblygiadau i ni ac eraill. Mae yna wybodaeth dwfn mae’r corff yn ei ddal am beth sydd wedi bod, pwy sydd wedi bod cynt ac adlais o’r gorffennol o fewn ei strwythyr moleciwlaidd.

 

Wedi’i annog gan y llyfr ‘The body keeps the score’ (Bessel Van De Kolk) mae diddordeb Temitope yn yr hanes anweledig, er teimladwy sydd o fewn y corff yn creu fframwaith ar gyfer ei gweithdy ‘Corff Archifol’.

 

Yn ystod y gweithdy, caiff ymchwiliadau unigol a chydweithredol ei gwneud, efo cythruddiadau gan Temitope.

Mi fydd yna symud cydweithredol, gwaith cyffwrdd, dawnsio afieithus, ‘nudging’ parhaol, dawnsio â phartner, swnio a chwarae efo’r llais gan alw ar ein cyndeidiau a’n tarddiad i fewn i ddawns hanes byw.

am fwy o wybodaeth ebostiwch groundworkprocardiff@gmail.com

Am hanner pris defnyddiwch y cod groundworkmember

become a member   / ymaelodi

bottom of page