top of page
Richard Headshot New.jpg

Richard 
Chappel 

Class every Thursday in January '24 will be with Richard Chappel at Chapter Arts, Cardiff

 About the class

Richard’s class starts with a focus on how to mobilise, expand and stretch the body

through repetitive movement patterns and improvisational tasks, connecting to breath.

After this, crossing exercises are looped across the studio, connecting dancers to the

ground and encouraging continuous passing of weight. Spirals are used to build up

momentum, coordination and precision and small phrases are built into this vocabulary to

connect material together and introduce dynamic qualities and gravity to the content,

before a full bodied and playful final phrase. Richard's class is a window into the

vocabulary and practice of his ensemble and is designed to be energetic and wild, whilst

also being accessible and adaptable for dancers who need a softer experience that day. 
 

You can see an excerpt of Richard’s end phrase from a National Dance Company Wales

and Richard Chappell Dance company class HERE. Please note this is filmed informally

off of a phone.

Richard's Teaching Experience 

Teaching Experience

Richard leads company classes regularly for National Dance Company Wales, alongside

Richard Chappell Dance. He has previously taught company class for Norrdans, Frontier

Danceland (Singapore), Dance City, Pavilion Dance South West, Swindon Dance and

Transitions Dance Company. He has worked as a guest lecturer for contemporary

technique and choreography at Rambert School, Nanyang Academy of Fine Arts

(Singapore), School of the Arts Singapore, Trinity Laban, Northern School of

Contemporary Dance, ArtEz Institute of the Arts (Holland) and Iwanson School of

Contemporary Dance (Munich)

Am y Dosbarth

Mae dosbarth Richard yn dechrau gyda ffocws ar sut i symud, ehangu ac ymestyn y corff

trwy batrymau symud ailadroddus a thasgau byrfyfyr, yn cysylltu ag anadl.

Ar ôl hyn, mae ymarferion croesi yn cael eu dolennu ar draws y stiwdio, gan gysylltu dawnswyr â'r llawr ac annog pasio pwysau yn barhaus. Defnyddir troellu i gronni

momentwm, cydsymud a cywirdeb ac ymadroddion bach yn cael eu cynnwys yn yr eirfa hon i gysylltu deunydd â’i gilydd a chyflwyno rhinweddau deinamig a disgyrchiant i’r cynnwys,

cyn ymadrodd terfynol gan ddefnyddio’r corff llawn a chwareus. Mae dosbarth Richard yn ffenestr i'r eirfa ac ymarfer ei ensemble ac wedi'i gynllunio i fod yn egnïol a gwyllt, tra

hefyd yn hygyrch ac yn addas i ddawnswyr sydd angen profiad mwy meddal y diwrnod hwnnw. 

Gallwch weld dyfyniad o frawddeg diwedd Richard o Gwmni Dawns Cenedlaethol Cymru

a dosbarth cwmni Dawns Richard Chappell YMA. Sylwch fod hwn yn cael ei ffilmio'n anffurfiol

oddi ar ffôn.

Profiad Addysgu Richard

Profiad Addysgu

Mae Richard yn arwain dosbarthiadau cwmni yn rheolaidd i Gwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, ochr yn ochr

Dawns Richard Chappell. Mae wedi dysgu dosbarth cwmni yn y gorffennol i Norrdans, Frontier

Danceland (Singapore), Dance City, Pavilion Dance South West, Swindon Dance a

Cwmni Dawns Transitions. Mae wedi gweithio fel darlithydd gwadd ar gyfer cyfoes

techneg a choreograffi yn Ysgol Rambert, Academi Celfyddydau Cain Nanyang

(Singapore), Ysgol y Celfyddydau Singapôr, Trinity Laban, Ysgol y Gogledd

Dawns Gyfoes, Sefydliad Celfyddydau ArtEz (Yr Iseldiroedd) ac Ysgol Iwanson

Dawns Gyfoes (München)

bottom of page