top of page
Divija-23.jpg

Divija 
Melally

Date: Thursday 23rd May

Time: 10am - 11:30am 

Venue: Chapter Arts, Cardiff, The Dance Studio

About Divija Melally
Divija Melally is a trained contemporary and Indian classical dancer, graduated from Bath Spa University, with BA (Hons) Dance, dedicated to the arts, and spreading the intricate nuances of dance through performance, teaching, choreography and therapy. She has completed a 2-year diploma in Movement Arts and Mixed Media, which focused on ballet, contemporary and martial arts, from Attakkalari Centre for Movement Arts, India.

 

Her creative practice revolves around exploring the amalgamation of contemporary and Indian Classical dance. She is interested in creating works that explore social and political themes, and she hopes to help the audience be more aware of the world that they live in through her art.

 

She is a part of the Sadlers Wells South Asian Dance Development programme, and received the ‘Moving With The Times’ commission from Pegasus Theatre in 2023, with a second commission in 2024. She works as a dancer with Sweetshop Revolution (I am 8’), Trigger (‘TEABREAK’) and Dam Van Huynh Company (‘Exquisite Noise’). She is a resident at ARC Stockton and Kunstlerstadt Kalbe (Germany). She wants to inform her practice further by conducting workshops for participants of different ages, needs and abilities. 

 

Class Description

The class will involve guided improvisations that explore different movement qualities, along with technical contemporary exercises that will include some basic nuances of Indian Classical dance (Bharatanatyam) and Kalaripayattu, a form of Indian martial art. Starting with more somatic-based improvisations to help tune into and listen to our bodies, the pace and energy of the class will build with movement phrases that involve floor work and some contact. We will focus on breaking boundaries between the different vocabularies of dance to find new and unique ways of moving that still champions our technical training and skill sets. 

Am Divija Melally

Mae Divija Melally wedi hyfforddi fel dawnswraig cyfoes a dawns indiaidd clasurol, gan raddio o Brifysgol Bath Spa efo BA (Anrh) mewn dawns, mae’n ymroddedig i’r celfyddydau, ac yn rhannu’r arlliwiau dyrys o ddawns trwy berfformio, dysgu, coreograffi a therapi. Cwblhawyd ddiploma 2 flynedd mewn Celfyddydau Symud a Chyfryngau Cymysg, gan ffocysu ar ballet, cyfoes a chrefft ymladd, o Attakkalari Centre for Movement Arts, India.

 

Mae ei ymarfer creadigol yn troi o amgylch archwilio’r cyfuniad o ddawns Glasurol gyfoes a Indiaidd. Mae ganddi ddiddordeb mewn creu gweithiau sy’n archwilio themâu cymdeithasol a gwleidyddol, ac mae’n gobeithio helpu’r gynulleidfa i fod yn fwy ymwybodol o’r byd y maent yn byw ynddo trwy ei chelf.

 

Mae hi'n rhan o raglen Datblygu Dawns De Asia Sadlers Wells, a derbyniodd gomisiwn 'Moving With The Times' gan Pegasus Theatre yn 2023, gydag ail gomisiwn yn 2024. Mae hi'n gweithio fel dawnsiwr gyda Sweetshop Revolution (I am 8'). ), Sbardun ('TEABREAK') a Chwmni Dam Van Huynh ('Exquisite Noise’'). Mae hi'n byw yn ARC Stockton a Kunstlerstadt Kalbe (yr Almaen). Mae hi eisiau llywio ei hymarfer ymhellach trwy gynnal gweithdai ar gyfer cyfranogwyr o wahanol oedrannau, anghenion a galluoedd.

Am Dosbarth 

Mi fydd y dosbarth yn cynnwys byrfyfyr wedi dywys fydd yn archwilio gwahanol ffyrdd o symud, ynghyd a ymarferion cyfoes technegol fydd yn cynnwys awgrymiadau tuag at ddawns clarusol Indiaidd (Bharatanatyam) a Kalaripayattu, sydd yn ffurf o grefft ymladd Indiaidd. Gan ddechrau efo byrfyfyr somatic-based i diwnio i mewn a gwrando ar y corff, wedyn fydd egni’r dosbarth yn cyflymu trwy phrases symud fydd yn cynnwys gwaith ar y llawr a gwaith cyffwrdd. Byddwn yn canolbwyntio ar dorri ffiniau rhwng y gwahanol mathau o eirfa dawns er mwyn ffeindio ffyrdd newydd ag unigryw o symud sydd yn dal i hyrwyddo ein hyfforddiant technegol a’n sgiliau.

bottom of page